Jan
23

Rešpektovať a byť rešpektovaný - recenzia

Rešpektovať a byť rešpektovaný - recenzia

Názov: Rešpektovať a byť rešpektovaný

Autori: Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová a Tatjana Kopřivová

Knihu môžete kúpiť tu


Ako blízko má slobodné vzdelávanie k liberálnemu poňatie výchovy dokazuje knižka Rešpektovať a byť rešpektovaný od lektorov rovnomenných kurzov: Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová a Tatjana Kopřivová. Názov napovedá, že hlavným bodom tejto knihy je rešpekt. Ten je tu aplikovaný na medziľudské vzťahy, predovšetkým medzi rodičmi a deťmi.

Podobne ako vo vzdelávaní, bežný model výchovy je založený na veľmi autoritatívnom prístupe. Väčšina rodičov sa síce usiluje o šťastie, spokojnosť a úspešnosť svojich detí, ale používajú nevhodné prostriedky na ich dosiahnutie, ktoré sa často míňajú účinkom a niekedy majú efekt dokonca negatívny. Kniha Rešpektovať a byť rešpektovaný umožňuje vymeniť mocenský prístup za metódu nemajúcu agresiu. Miesto poslušnosti, teda závislosti na autorite, ponúka výchovu postavenú na rešpekte a zodpovednosti. Motto knihy možno zhrnúť slovami autorov: „Žiaducim protipólom poslušnosti nie je neposlušnosť ani "robiť si, čo chcem“. Je to zodpovednosť, ktorá sa nepodriaďuje druhej osobe (autorite), ale riadi sa správnosťou vecí, s vnútornými hodnotami." Aj tento štýl výchovy teda nastavuje hranice správania sa, robí tak ale odlišnými metódami. Kniha má nasledujúcu štruktúru: Za úvodom nasleduje kapitola popisujúca neefektívne spôsoby komunikácie zahŕňajúce pätnásť komunikačných chýb ako napr výčitky, poučovanie, vyhrážanie, zhadzovanie a pod., pričom hneď ďalšia časť knihy ponúka efektívne komunikačné zručnosti. Ďalej sa autori venujú veľmi podstatnej veci – trestom, odmenám a ich negatívnym dopadom na vývoj osobnosti. Tieto štyri kapitoly považujem za jadro knihy doplnené zvyšnými kapitolami, ďalej prehlbujúce pochopenie propagovaného prístupu. Jedná sa napríklad o opis vnútornej a vonkajšej motivácie, základných ľudských potrieb, sebaúcty, proaktívnej výchovy a kapitoly venovanej školstvu a spoločnosti.

Rovnako ako Mýty vo vzdelávaní, i knihu Rešpektovať a byť rešpektovaný vnímam veľmi kladne. Výhrady mám len k aplikácii do školského prostredia. Za plne rešpektujúci prístup k učeniu považujem unschooling. Autori sa prikláňajú skôr na stranu Montessori pedagogiky, ktorú z pohľadu slobody považujem za nedostatočnú. Vyjadril som sa k uvedenému téme už v článku Na pol ceste. Z knihy som si teda odnášal poznatky hlavne do oblasti výchovy, partnerských a pracovných vzťahov.

Spoločne s autormi som zástancom výmeny zabehnutého modelu rodičovstva, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je povýšené chovanie zo strany dospelého a manipulácia (či už formou trestu alebo odmeny), za prístup založený na obojstrannom rešpekte. V knihe je spomenutá metóda veľmi podrobne popísaná a vďačím jej za schopnosť preniesť tento prístup do praxe.


Popis jednotlivých kapitol je k nahliadnutiu tu.

S povolením autorov uvádzame úvodný kapitolu z knihy, ktorá pôvodne vyšla tu:

K uskutočneniu dobrých zámerov pri výchove a vzdelávaní potrebujeme aj dobré nástroje

Táto knižka vám ponúka možnosť uvidieť súvislosti medzi tým, čo robíme a hovoríme deťom v bežných situáciách každodenného života, a tým, aké raz budú, až dospejú.

Ako rodičia, učitelia a vychovávatelia chceme pre deti to najlepšie. Úprimne im do života prajeme, aby z nich vyrástli šťastní, úspešní a tvoriví ľudia, ktorí budú schopní zvládať bežné aj náročné situácie, budú dobrými partnermi a kolegami so zmyslom pre zodpovednosť i zmyslom pre humor. Ako ale prepojiť vznešené myšlienky o rozvoji osobnosti detí a ich vedenie k samostatnosti a zodpovednosti s tým, čo máme povedať, keď ich upozorňujeme na neporiadok v izbe, neskorý príchod, nevhodné správanie alebo zabudnutú úlohu?

Množstvo dospelých má za to, že je potrebné mať deti predovšetkým rád a myslieť to s nimi dobre. Sme presvedčení, že to nestačí. V mene lásky a dobrých úmyslov sa niektorí ľudia cítia oprávnení používať aj také výchovné prostriedky, ktoré sa nezlučujú s rešpektom a ľudskou dôstojnosťou – vyhrážanie, tresty, zosmiešňovanie, moralizovanie, „podplácanie“ odmenami a ďalšie. Často ešte s mylnou predstavou, že u detí je to „predsa niečo iné“ ako u dospelých.

Preto za nevyhnutnú podmienku úspešnej výchovy považujeme vedľa lásky aj rešpekt k deťom. Dospelí si želajú, aby sa deti správali s rešpektom k druhým ľuďom. K tomu je ale nutné, aby samé „na vlastnej koži“ zažili rešpekt od dospelých. Nestačí, keď o vzájomnom rešpektovaní iba začuje alebo ho vidí v správaní dospelých medzi sebou.

Rešpektovať deti znamená vedome opustiť mocenský, manipulatívny prístup vo výchove a vzdelávaní. To neznamená, že si potom deti budú robiť, čo chcú. Existujú rešpektujúce a pritom účinné spôsoby, ako sprostredkovávať deťom toľko potrebnej hranice chovania. Ich účinnosť spočíva v tom, že budujú morálku opretú o zvnútornenie hodnoty, podľa ktorej budú deti zvažovať svoje správanie aj vtedy, keď na blízku nebude žiadna „kontrola“.

V tejto knihe sa snažíme pomenovať riziká výchovy založenej na nerovnom, mocenskom modely vzťahov medzi dospelými a deťmi a ukázať, aké zisky plynú z partnerského prístupu, ktorý je založený na rovnocennosti a rešpektovaní dôstojnosti. Naše presvedčenie sa opiera ako o odborné znalosti (najmä zo psychológie), tak o vlastné skúsenosti a skúsenosti asi dvanásťtisíc ľudí, ktorí prešli našimi kurzmi.

Čitateľom, ktorí sú presvedčení o hodnote partnerského prístupu alebo ktorým je blízky, ponúkame hlavne nástroje až do úrovne konkrétnych zručností, ktoré im môžu pomôcť v každodenných situáciách tento prístup dôsledne zachovávať.

Niektorým ľuďom stačí, že sa deti navonok správajú dobre a robia to, čo sa od nich chce. Spôsobom, akým to dosahujú, nevenujú príliš pozornosti (prístup „účel svätí prostriedky“). Nevidia dôvod niečo meniť, pretože sa väčšinou nezamýšľajú nad tým, čo všetko sa deje „vo vnútri dieťaťa“. Tým ponúkame pohľad na skryté posolstvo týchto prostriedkov, na ich dlhodobejší vplyv na sebaúctu detí a na to, že môžu viesť k samotnej poslušnosti namiesto vytvárania skutočnej zodpovednosti a samostatnosti.

Sú ľudia, ktorí bytostne veria, že ľudská spoločnosť musí fungovať na princípe uplatňovania moci. Pre tých ponúkame hlavne argumenty z hľadiska toho, aké sú celospoločenské dosahy na prvý pohľad tak nevinné poslušnosti a závislosti na autorite.

Túto knihu sme písali s hlbokým presvedčením o potrebe otvoriť témy, o ktorých sa dočítate na ďalších stránkach. Prajeme vám, aby vo vás vzbudila vnútornú motiváciu na použitie v každodennom živote.

 

Ak si tiež myslíte, že klasická škola nie je ideálnym riešením pre naše deti a chcete vedieť viac o unschooling-u, pridajte sa do našej skupiny na Facebook alebo sa prihláste do nášho NEWSLETTER-a. Poznáme reálne riešenie vzdelávania pre 21. storočie.

 

Tomáš Kondr

Tomáš Kondr

Tomáš Kondr

Kontakt: tomas.kondr (zavinac) svobodauceni.cz