ZŠ Londýnská

Základními pilíři školního vzdělávacího programu je integrace výuky jednotlivých předmětů, práce žáků s různými zdroji informací, poznávání individuálních vzdělávacích potřeb žáků a přizpůsobení se jim, partnerské vztahy mezi učiteli a žáky. Časovou jednotkou, pro kterou je plánována vyučovací činnost, je týden, učitelé používají slovní hodnocení od první do deváté třídy. Žáci se podílejí na řízení školy zejména prostřednictvím školního parlamentu, dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty a soutěže. Za důležitou škola považuje také otevřenou komunikaci s rodiči, která je pro efektivní realizaci školního vzdělávacího programu nezbytným předpokladem.

ZŠ Londýnská

ZŠ Londýnská