ZŠ da Vinci

Škola je součástí systému základních škol akreditovaných Ministerstvem školství. Používá jako základní osnovu standardní metodiku pro české základní školy doplněnou o to, co nacházíme jako vhodný doplněk z filosofií alternativních škol.

Škola da Vinci nabízí nadstandardní, relativně finančně dostupné vzdělání dětem z rodin širokého spektra ekonomické zázemí.

Da Vinci je česká škola, která chce připravit děti na svět, ve kterém se komunikuje anglicky. Od mateřské školky je přirozenou součástí vzdělávání angličtina. Od první třídy je minimální rozsah výuky angličtiny 8 hodin týdně. Ve vyšších ročnících a zvláště na gymnáziu bude vybraná část předmětů vyučována anglicky.

V našich třídách je maximálně 15 dětí, což nabízí dostatečný prostor pro rozvoj individuality žáka a jeho zájmů. Klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu našeho pedagogického týmu. Jsou pro nás důležité nejen pedagogické zkušenosti, ale také osobní aktivita a zájem pedagogů. Za zásadní považujeme, aby naši učitelé stále pracovali na svém osobním a profesním rozvoji formou interních i externích vzdělávacích programů. Klíčové oblasti se týkají práce s individualitou a kolektivem, motivace, odstranění vnitřních bariér, sociální dynamiky a interakce, zvládání konfliktů a poučení z nich. Pak jsou schopni pro děti vytvořit atmosféru „tady a teď“. Takovýto přístup učitelů vytváří zdravou podstatu, na jejímž základě se učení rozvíjí přirozeně, vedené vnitřní motivací a touhou poznávat, více než nutností zvládnout předepsané osnovy.

Na prvním stupni školy využíváme slovní hodnocení, které věcně popisuje osvojení jednotlivých dovedností a znalostí, aniž by přiřazovalo známku či její ekvivalent. Předměty u nás nevyučujeme striktně odděleně, ale vzájemně je propojujeme. Tam, kde je to vhodné, používáme projektovou výuku v blocích. Pokud učitel cítí, že soustředěnost dětí klesá, volí podle situace jinou alternativu. Přestávky a jejich délku přizpůsobuje potřebám výuky.

Děti nedostávají domů úkoly, protože vycházíme z toho, že ve škole je dost času na to, aby dítě zvládlo nejen povinnou školní látku, ale často mnohem víc. Někteří rodiče ale chtějí s dětmi pracovat i doma, protože to vytváří přirozenou platformu pro jejich komunikaci. Po dohodě s učitelem je možné rodiče zapojit formou domácích úkolů, doporučených her či dalších aktivit.

Podporujeme spolupráci mezi školními třídami. Starší děti si látku opakují i tím, že ji vysvětlí dětem mladším. Pro ty jde o přirozený způsob učení podobný osvojování si dovedností od staršího sourozence. Děti mají podle svého zájmu možnost podílet se na množství mimoškolních aktivit a zájmových kroužků.

Náš projekt je mladý a postupně se vyvíjí. Učíme se, jak věci dělat s větším pochopením a jak propojit každodenní aktivity s naší dlouhodobou vizí. Vytvořit ve škole kolektiv jedinečných individualit rozvíjejících potenciál sobě daný.

  • od září 2014 bude fungovat zároveň 6. třída
  • škola disponuje také mateřskou školou

ZŠ da Vinci